• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Kurs ve Seminer Detayı

İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME EĞİTİM PROGRAMI (İDEP)

İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME EĞİTİM PROGRAMI (İDEP)

İşlevsel Davranış Değerlendirmesi (İDD), bir problem davranışın neden gerçekleştiği ve devam ettiğine ilişkin çevresel faktörleri sürece katarak çoklu kaynaklardan veri toplayarak müdahale planı geliştirmeyi amaçlayan ve kanıt temelli uygulamalar arasında yer alan bir yöntemdir (Ryan, Halsey ve Matthews, 2003; Collet-Klingenberg; 2008). İşlevsel değerlendirme sürecinde problem davranışların ortadan kaldırılması ya da azaltılması ile birlikte problem davranışın yerine yeni bir davranışın kazandırılması amaçlanmaktadır. İşlevsel değerlendirme sürecinin ilk basamağı problem davranış üzerinde çalışacak iyi bir ekibin oluşturulması olmaktadır. İşlevsel değerlendirme ekibinde üzerinde çalışılacak olan problem davranışa göre farklı katılımcıların yer alabildiği görülmektedir. İşlevsel değerlendirme sürecinde ekibin oluşturulması sonrasında üzerinde çalışılacak olan problem davranışın tanımlanması aşamasına geçilmektedir. Davranışın tanımı yapılırken, “objektiflik, açık ve net olma ve bütünlük” ilkelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Üzerinde çalışma gerçekleştirilecek olan davranış gözlenebilir ve ölçülebilir şekilde tanımlanmalı ve tüm ekip üyeleri davranışa ilişkin tanımdan aynı şeyi anlamalıdır. Davranışın tanımının yapılması sonrasında problem davranışın işlevini, davranış öncesi ve sonrasında meydana gelen olayları ve etmenleri belirleyebilmek için veri toplanması aşamasına geçilmektedir. Davranışa ilişkin veri toplanırken doğrudan ya da dolaylı olarak veri toplanması gerektiği görülmektedir. Elde edilen veriler ışığında bir sonraki adım olan problem davranışa ilişkin bir hipotez oluşturulması ile sürece devam edilmektedir. Hipotezin belirlenmesi sonrasında ise hipotez test edilip emin olunduktan sonra problem davranışa ilişkin bir davranışsal müdahale programı oluşturulmaktadır. Oluşturulacak olan planda önleme tekniklerinin yanı sıra davranış azaltma stratejileri ve yeni öğretilecek davranışın öğretilmesinde kullanılacak öğretim stratejilerinden yararlanılmaktadır. Planlamanın önemli bir diğer adımı ise problem davranış ve yerine öğretilecek davranışın hangi kayıt yöntemi ile ve kimler tarafından kaydedileceğinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Planın son halini alması ile planı uygulamaya geçilmekte ve veri toplamaya başlanmaktadır. Elde edilen veriler izlenip analiz edilerek planın işe yarayıp yaramadığına bakılmaktadır. Plan başarıya ulaşmış yani problem davranış ortadan kalmış ya da azalmış ise süreç sonlandırılırken planın işe yaramadığı durumlarda sürecin ilk adımdan itibaren tekrar gözden geçirilerek yeni bir planlama yapılması ile işlevsel değerlendirme süreci gerçekleştirilmektedir.

İçerik

İşlevsel Değerlendirmenin Bilimsel Dayanakları

Uygulamalı Davranış Analizinin Temel İlkeleri

o Edimsel Koşullanma

o Pekiştirme

Davranışların İşlevleri

o Davranışların işlevlerinin sınıflandırılması

o Bir davranışın işlevinin belirlenmesi süreci

o Örnek videolarda davranış işlevlerini inceleme

o Örnek olaylar üzerinde işlev belirleme uygulaması

Problem Davranışların İşlevsel Tanımını yapma

o İşlevsel tanımın bileşenleri

o Örnek işlevsel tanımlar inceleme

o Kendi işlevsel davranış örneklerini oluşturma

İşlevsel Değerlendirme Ekibi Oluşturma

o İşlevsel değerlendirme ekibinin olası üyeleri

o İşlevsel Değerlendirme Ekibin Rol ve Sorumlulukları

o İşlevsel Değerlendirme Ekip Koordinatörlüğü örnekleri

Davranışa ilişkin veri toplama süreci ve veri toplama yöntemleri

o Veri Toplamanın önemi

o Veri Toplama Kaynağı Örnekleri

o Doğrudan veri toplama Kaynaklarını Örnekler Üzerinde İnceleme (Gözlem, ABC Kaydı, Dağılım Grafikler vb.)

o Dolaylı Veri Toplama Araçlarının incelenmesi

İşlevsel Değerlendirme Tarama Aracı (The Functional Assessment Screening Tool [FAST]

Problem Davranış Anketi (Problem Behavior Questionnaire [PBQ]

Zihin Yetersizliğinde Davranış İşlevine İlişkin Sorular (Questions about Behavioral Function in Mental Illness [QABF-MI]

İşlevsel Değerlendirme Görüşmesi (Functional Assessment Interview [FAI]

Hipotez oluşturma ve Hipotezin Sınanması

o Örnek Hipotezler İnceleme

o Hipotez Sınama Örnekleri

o Kendi hipotezini Oluşturma ve Sınama Planlaması Yapma

o Kendi hipotezini oluşturma

Davranışsal Müdahale Planının Oluşturulması

o Davranışsal Mühale Planının Bileşenleri

o Önleme Stratejileri

o Davranış Azaltma Stratejileri

o Yeni Davranış Kazandırma Stratejileri

o Ortam düzenleme ve planlamaları

o Veri kayıt yöntemlerinin belirlenmesi (Olay Kaydı, Süre Kaydı, Zaman aralığı Kaydı vb.)

o Örnek Davranışsal Müdahale Planları İnceleme

o Kendi Örneklerini üretme


Davranışsal Müdahale Planının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

o Elde edilen verilerin grafiksel gösterimi

o Örnek verileri inceleme ve yorumlama

o Plana ilişkin karar alma

Tartışma ve Öneriler

Dr. Öğretim Üyesi Emre ÜNLÜ

Dr. Öğretim Üyesi Emre ÜNLÜ

Akademik Özgeçmiş

Dr. Öğretim Üyesi Buket KISAÇ

Dr. Öğretim Üyesi Buket KISAÇ

Akademik Özgeçmiş

Kurs Talep Formu


Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler