• info@semozelegitim.org
  • +90 (312) 425 69 09
 

Sertifikalı Eğitim Detayı

Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi

Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi

Kurs hedef kitlesi (eğitimci/uzman): Özel eğitim, sınıf ve okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adayları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişim uzmanları, lisansüstü öğrenciler, konuyla ilgili araştırmacılar

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik türü/türleri): Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, Zihin Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Fiziksel engeliler, Duygu/Davranış Bozukluğu olan bireyler, Öğrenme güçlüğü olan bireyler, Dil ve Konuşma bozukluğu olan bireyler, Gelişimsel geriliği olan çocuklar, Risk grubu olan çocuklar.

Kurs hedef kitlesi (yetersizlik yaş grubu): 3-6, 6-12 yaş

Kurs süresi: 6 saat  (tam gün)

Kursun içeriği (Kursun amacı ve alt konu başlıkları): Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleği ile öğrenme ve akademik başarı arasındaki güçlü ilişki göz önünde bulundurularak, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin 1494 çocuk ile geçerlik ve güvenirliği incelenmiş ve Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde standart puanları ve normları oluşturulmuştur. ÇBÖ sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik olarak sözel/görsel kısa süreli bellek ve sözel/görsel çalışma belleği olarak toplam dört boyutta değerlendirme yapmaktadır. Sözel kısa süreli bellek boyutu; Rakam Hatırlama, Sözcük Hatırlama ve Anlamsız Sözcük Hatırlama olarak üç alt test, görsel kısa süreli bellek boyutu; Desen Matrisi ve Blok Hatırlama, Sözel Çalışma Belleği boyutu; Geriye Rakam Hatırlama ve İlk Sözcüğü Hatırlama, Görsel Çalışma belleği boyutu ise; Farklı Olanı Seçme ve Mekansal Ayırt Etme olarak ikişer alt test ile değerlendirilmektedir. Çalışma Belleği Ölçeği, Sözel Bellek ve Görsel Bellek alt alanlarına ve genel toplam puanlarına ilişkin standart puanlar ve standart puanların sınıf düzeyine göre nerede olduğu bilgisini (çok düşük, düşük, orta, yüksek veya çok yüksek) sunmaktadır. ÇBÖ uygulayıcı eğitim programında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde çalışma belleğinin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde Çalışma Belleği Ölçeği, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, standart puanlara dönüştürülmesi ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir.

Doç. Dr. Cevriye Ergül

Doç. Dr. Cevriye Ergül

Akademik Özgeçmiş

Kurs Talep Formu


Kurs ve Seminerler
Sertfikalı Eğitimler